Faculty Member and Staff / ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร

Category: Uncategorised Published: Tuesday, 26 June 2018 19:11 Written by Super User Hits: 408 The Department of Industrial Physics and Medical Instrumentation has a diverse faculty with industry and academic experience. Many of our faculty have won awards for their independent research and are widely recognized as leaders in their fields. Our faculty members are also very active in partnership projects with organizations in the government and private sectors.

Our professors are dedicated to providing the best possible educational experience. They enjoy teaching and find new and exciting ways to share their knowledge with their students. Since our faculty has practical industrial experience as well as theoretical knowledge, this allows them to design a program that combines both of these aspects, providing a well-rounded learning experience.

The department also invites a large number of part time instructors and guest lecturers from among industry leaders. These instructors provide practical insight into the current state of the industry and help to prepare students for their future careers.


Academic Faculty

อาจารย์ประจำ

# ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก และสถานศึกษา
1 รศ.ดร.ชิษณุทัศน์ บรรลือโชคชัย
Assoc.Prof.Dr. Chissanuthat Bunluechokchai
D.Phil. (Biomedical Engineering) University of Sussex, ประเทศอังกฤษ
2 รศ.สุรพล ศรีบุญทรง
Assoc.Prof. Surapol Sriboonsong
M.Sc. (Biomedical Engineering) University of Southern California, ประเทศสหรัฐอเมริกา
3 ผศ.ดร.ประสงค์ ธูสรานนท์
Asst.Prof.Dr. Prasong Tosranon
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
4 ผศ.ประจวบ ยุงสันเทียะ
Asst.Prof. Prajuab Yoongsuntia
วท.ม. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5 รศ. ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น
Assoc.Prof.Dr. Surapan Yimman
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
6 รศ.ดร.วีระศักดิ์ อัศววงศ์อารยะ
Assoc.Prof.Dr. Weerasak Ussawawongaraya
ปร.ด. (ชีวภาพการแพทย์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
7 อ.กนิษฐา ฉันทนาชัย
Lecture Kanitta Chantanachai
วท.ม. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8 ผศ.วรวิทย์ รัตนวงษ์
Asst.Prof. Waravit Rattanawong
วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9 ผศ.ดร.ธีระ ลีอุดมวงษ์
Asst.Prof.Dr. Theera Leeudowong
วท.ด. (วิศวกรรมชีวเวช) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10 ผศ. พยุง เดชอยู่
Asst.Prof. Phayung Desyoo
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
11 ผศ.ดร.อภิชาติ ศิริวิทย์ปรีชา
Asst.Prof.Dr. Apichart Siriwitpreecha
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12 ผศ.ดร.ภัทรวีรินทร์ วรรัฐสุนทร
Asst.Prof.Dr. Pattaraweerin Woraratsoontorn
ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
13 ผศ.ดร.จิราพร เหลืองวิริยะ
Asst.Prof.Dr. Jiraporn Luengviriya
ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายประกันคุณภาพ
Dr.rer.nat (Biophysics) Otto-von Guericke-University, Magdeburg, ประเทศสาธารณรัฐเยอรมนี
14 ผศ.ดร.อนุสรา ศรีสรวล
Asst.Prof.Dr. Anusara Srisrual
รองคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและบริการวิชาการ
Ph.D. (Materials, Mechanics and Civil Engineering, Electrochemistry) University of Grenoble-Grenoble INP, ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส
15 ผศ.ดร.วันทนา เกิดนิยม
Asst.Prof.Dr. Wantana Koetniyom
ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายกิจการพิเศษ
ปร.ด. (นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
16 อ.สุดารัตน์ สุนทโรภาส
Lecture Sudarath Suntaropas
วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
17 อ.ดร.สุกัญญา แพรสมบูiณ์
Dr. Sukanya Praesomboon
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
18 ผศ.ดร.สุเมธ อ่ำชิต
Asst.Prof.Dr. Sumet Umchid
Ph.D. (Biomedical Engineering) Drexel University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
19 อ.ฐิตพันธุ์ จองสถาพร
Lecture Thitaphan Jongsataporn
วศ.ม. (วิศวกรรมการวัดคุม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
20 ผศ.ดร.อมรินทร์ รัตนะวิศ
Asst.Prof.Dr. Amarin Ratanavis
(หัวหน้าภาควิชา)
Ph.D.(Optical Science and Engineering) University of New Mexico, ประเทศสหรัฐอเมริกา
21 อ.ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร
Dr. Rodjarin Rattanasoontron
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
22 ผศ.ดร.เกษรารัตน์ อักษรรัตน์
Asst.Prof.Dr. Kessararat Ugsornrat
ปร.ด. (ไมโครอิเล็กทรอนิกส์) (หลักสูตรนานาชาติ)สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
23 อ.ดร.ธิดารัตน์ หวังคำ
Dr. Thidarat Wangkam
ปร.ด.(ฟิสิกส์) (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
24 อ.ดร.จินตวัฒน์ ตันอมาตยรัตน์
Dr. Jintawat Tanamatayarat
ปร.ด. (ฟิสิกส์) (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
25 ผศ.ดร.ปณกมล ทองหล่อ
Asst.Prof.Dr. Panakamon Thonglor
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ) (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
26 อ.ดร.นิธิพัฒน์ พลชัย
Dr. Nitipat Pholchai
Ph.D. (Applied Science and Technology) University of California, Berkeley, ประเทศสหรัฐอเมริกา
27 อ.ดร.น้ำผึ้ง ผังไพบูลย์
Dr. Nampueng Pangpaiboon
ปร.ด.(วัสดุศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
28 ผศ.ดร.จุมพล บำรุงวงศ์
Asst.Prof.Dr. Joompol Bamrungwong
ปร.ด. (เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
29 อ.ดร.บัญชา อธิเบญญากุล
Dr. Bancha Arthibenyakul
ปร.ด. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
30 อ.ดร.ธนากร เอี่ยมสระศรี
Dr. Thanakorn Iamsasri
Ph.D. (Material Science and Engineering) North Carolina State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
31 อ.ดร.สุวดี โพธิ์วิจิตร
Dr. Suwadee Phowichit
ปร.ด. (อณูชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
32 อ.ดร.นนชณัต ฉัตรภูติ
Dr. Nonchanutt Chudpooti
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อาจารย์หลังเกษียณอายุราชการ

# ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก และสถานศึกษา
1 รองศาสตราจารย์ สมโภชน์ อิ่มเอิบ
Assoc.Prof. Sompote Im-erb
วท.ม. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 รองศาสตราจารย์ บุญยงค์ ภู่นันทพงษ์
Assoc.Prof. Boonyong Punantapong
บธ.ม. (การจัดการการเงินและการตลาด) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

อาจารย์พิเศษ

# ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก และสถานศึกษา
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธงชัย ศิริประยุกต์
Asst.Prof. Thongchai Siriprayook
วท.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิบูลย์ ลีฬหาพัฒนาเลิศ
Asst.Prof. Wiboon Leenhapatanalert
วศ.ม. (นิวเคลียร์เทคโนโลยี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำพล เจริญพัฒนไพศาล
Asst.Prof.Ampol Charoenpatanapysal
วท.ม. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Academic Staff

บุคลากรสำนักงานภาควิชา

คุณประชุม ไตรยุทธ Prachum Triyut
คุณชนิญญา ตั้งศุภกิจ Chaninya Tangsupakit
คุณรำไพพรรณ บุญประเสริฐ Rumpaipan Boonprasert
 

นักวิทยาศาสตร์และวิศวกร

คุณมงคล ดีอุดม Mongkon Dee-U-Dom
คุณวุฒิชัย พัฒน์ชนะ Wuttichai Putchana
คุณชาญชัย พรหมลิขิต Chanchai Promlikhit

IMI - KMUTMB

Address: Applied Science Building,
4th floor, Faculty of Applied Science
King Mongkut's University of Technology North Bangkok.

Email Us
imidept@gmail.com
Call Us
02555-2000 Ext. 4402, 4404
Subscribe
Our Newsletter